Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện 3 triển khai chuyên đề: các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”,

(25/9/2019) | 0

Viện 3 triển khai chuyên đề: các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”  trong chi bộ


Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, ngày 19/9/2019, Chi bộ Viện kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) đã tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng quý III/2019 với nội dung chuyên đề nêu trên.


Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề là đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ Viện 3. Tham dự buổi sinh hoạt có mặt đông đủ các Đảng viên của chi bộ.

Viện 3 sinh hoạt chuyên đề quý III/2019

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chỉ Trần Thị Thanh Thủy đã nêu 82 biểu hiện cụ thể về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban tổ chức Trung ương. Các Đảng viên trong chi bộ đã sôi nổi đóng góp ý kiến, làm rõ thêm những nội dung của chuyên đề và liên hệ thực tiễn của chi bộ, đơn vị. Kết luận trong buổi sinh hoạt, thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư đã nêu lên một số biểu hiện tuy chưa rõ rệt nhưng cần phải nghiêm khắc chỉ ra và đưa ra các giải pháp phòng tránh những biểu hiện lệch lạc, suy thoái.


          Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề quý III/2019, các Đảng viên trong chi bộ Viện 3 đã nhận diện rõ nét các biểu hiện, giữ vững lập trường quan điểm, trau dồi đạo đức nhằm phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ, đơn vị.

                                                                            Tin, bài: Nguyễn Đình Tú


Tin liên quan:

Trang: 1/3
Chuyển đến: