Thi đua khen thưởng

“Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội
“Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội
(BVPL) - Nhiều năm qua, Kiểm sát viên Nguyễn Thái Hưng đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện xuất sắc công tác tiếp công dân và xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nhiều đồng nghiệp gọi đùa anh là “Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1).
16/10/2019 | 0 | 0
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương phát động, ngày 05/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản số: 2406/VKSTC-V16 phát động trong toàn Ngành phong trào thi đua có tên gọi: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 
4/7/2019 | 0 | 0
VKSND Cấp cao tại Hà Nội đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2018
VKSND Cấp cao tại Hà Nội đổi mới công tác
quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch
công tác năm 2018
Năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1) đã chú trọng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quán triệt và thực hiện đoàn kết, đổi mới theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; luôn bám sát Chỉ thị công tác năm 2018, các chỉ th về công tác nghiệp vụ,...
6/5/2019 | 0 | 0
Trang: 1/1
Chuyển đến: