Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương"
Chuyên đề năm 2022
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương. Trang Thông tin điện tử VKSND cấp cao tại Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Chuyên đề.
25/4/2022 | 0 | 0
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” .
Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.
Trang Thông tin điện tử VKSND cấp cao tại Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Chuyên đề.
25/4/2022 | 0 | 0
Ngày 07/4/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 377-CV/ĐU về việc phổ biến tài liệu Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2022
Ngày 07/4/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 377-CV/ĐU về việc phổ biến tài liệu Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2022
Ngày 07/4/2022, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 377-CV/ĐU về việc phổ biến tài liệu Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I/2022. Trang Thông tin điện tử VKSND cấp cao tại Hà Nội đăng toàn văn Công văn và tài liệu kèm theo để các chi bộ, đảng viên khai thác, sử dụng
21/4/2022 | 0 | 0

20/4/2022 | 0 | 0
Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp mỗi chúng ta một lần nữa khắc họa sâu sắc hơn, cô đọng hơn những nét tinh hoa đặc sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chủ tịch để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
5/5/2020 | 0 | 0
Khái quát thân thế và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh
Khái quát thân thế và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh
 Phần I. Khái quát thân thế và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh
5/5/2020 | 0 | 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân QT
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân QT
Phần II. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
5/5/2020 | 0 | 0
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh
Phần III. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh
5/5/2020 | 0 | 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền

 Việc thấm nhuần sâu sắc và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong tổ chức và vận hành nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

1/10/2019 | 0 | 0
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực

TCCSĐT - Trong thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều phong trào với các hình thức phong phú, sinh động đã được tổ chức, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có dịp tìm hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tiếp thu một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập và noi theo tấm gương của Người. Tuy nhiên, có thể thấy ở một số nơi, việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn rơi vào “bệnh hình thức”, chạy theo thành tích, không thực chất và do vậy, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

1/10/2019 | 0 | 0
Tư tưởng vì con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng vì con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc của Người, tư tưởng vì con người và giải phóng con người thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả.

15/8/2019 | 0 | 0
Tự hào với phù hiệu của Ngành trên ve áo
Tự hào với phù hiệu của Ngành trên ve áo
Ngành Kiểm sát nhân dân ra đời năm 1960, đã 59 năm, một năm nữa là đủ 1 vòng lịch can chi. Trong gần 60 năm đó, bao nhiêu thay đổi và trưởng thành.

25/7/2019 | 0 | 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên - giá trị hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên - giá trị hiện nay
TCCSĐT - Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều vấn đề trọng yếu, cấp thiết, thường xuyên và lâu dài đối với đảng cầm quyền, trong đó có vấn đề kiểm soát quyền lực, để làm cho Đảng luôn giữ gìn được bản chất cách mạng, giữ được uy tín và thanh danh của đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 
17/5/2019 | 0 | 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành Kiểm sát nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngành Kiểm sát nhân dân
 Mỗi ngành nghề, mỗi tầng lớp nhân dân, Bác Hồ luôn có những lời nói về đạo đức cách mạng thật giản dị mà sâu sắc, thấm thía. Đối với cán bộ Kiểm sát, Bác căn dặn: “Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
6/5/2019 | 0 | 0
Trang: 1/1
Chuyển đến: