Thi đua khen thưởng

VKSND Cấp cao tại Hà Nội đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành,...

(6/5/2019) | 0

Năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1) đã chú trọng tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quán triệt và thực hiện đoàn kết, đổi mới theo hướng phân công phân nhiệm rõ ràng, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; luôn bám sát Chỉ thị công tác năm 2018, các chỉ th về công tác nghiệp vụ, công tác xây dựng Ngành của Viện trưởng VKSND tối cao kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của VC1 đ triển khai và đôn đốc thực hiện.

Giao quyền chủ động cho Viện trưởng Viện nghiệp vụ trong phân công giải quyết án, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Luôn quán triệt sâu sắc và đôn đốc lãnh đạo Viện nghiệp vụ tập trung hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng giải quyết án cho đội ngũ Kiểm sát viên, giao cho Viện trưởng Viện nghiệp vụ quyền chủ động về phân công giải quyết án; chỉ đạo sát sao về tiến độ và chất lượng nghiên cứu, xây dựng hồ sơ kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, xây dựng và trình duyệt báo cáo đề xuất, kết luận, kháng nghị… theo đúng Quy trình giải quyết án do VC1 ban hành.

Chất lượng nghiên cứu đề xuất, tranh tụng, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp được nâng lên rõ rệt. Đối với các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, đã phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm phối hợp với VKS địa phương theo dõi vụ án từ giai đoạn xét xử sơ thẩm. Lãnh đạo VC1 cũng đã trực tiếp nghiên cứu, thực hành quyền công tố tại phiên tòa đối với các vụ án lớn, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo…

Do làm tốt công tác chỉ đạo giải quyết án và phối hợp tốt với Tòa án nên năm 2018, tỷ lệ giải quyết án phúc thẩm đạt 70,3%, án giám đốc thẩm đạt 82,4%, tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các kết luận, quan điểm đề xuất giải quyết vụ án của Kiểm sát viên đều có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. Qua kiểm sát giải quyết án các loại, đã phát hiện vi phạm, ban hành 117 kháng nghị; 29 kiến nghị, 60 thông báo rút kinh nghiệm. Trả lời đúng thời hạn 22 văn bản thỉnh thị của Viện kiểm sát địa phương. Đã tổ chức 62 phiên tòa rút kinh nghiệm đạt chất lượng cao.

 Tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, phát hiện nhiều vi phạm, đã kiến nghị và kháng nghị kịp thời, đạt chất lượng cao

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, VC1 đã ban hành mới Quy trình kiểm sát bản án, phân định rõ trách nhiệm của lãnh đạo VC1 và Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát bản án; đổi mới và tăng cường cán bộ để kiểm sát bản án theo hướng chuyên sâu; đôn đốc thường xuyên việc gửi bản án của VKS địa phương nên tỉ lệ gửi đúng hạn đạt trên 65,6%. Trong số bản án địa phương đã gửi, số còn thời hạn kháng nghị trên cấp đạt 71,3% . Qua kiểm sát, VC1 đã ban hành 45 kháng nghị phúc thẩm và 08 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác rút hồ sơ phục vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Đã sửa đổi Quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn; tăng cường rà soát đối chiếu, đôn đốc ngành Tòa án (đặc biệt là Tòa án nhân dân cấp cao) sớm giải quyết đối với số đơn do hai ngành cùng thụ lý nhưng Tòa án đã rút được hồ sơ trước để sớm thông báo kết quả và chuyển lại hồ sơ chính cho VC1.

Năm 2018, VC1 đã tiếp 723 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, thụ lý 2.570 đơn/1.333 việc đủ điều kiện. Tỷ lệ giải quyết đơn đạt 73,3% số đơn và 70,4% tính trên số việc đã thụ lý. Nếu tính trên số việc đã rút được hồ sơ chính thì tỷ lệ giải quyết đơn là 86,8%, vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội 26,8% và của Ngành 8%.

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ

Tăng cường chỉ đạo nghiên cứu phát hiện và tổng hợp, tích lũy các dạng vi phạm, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, trả lời thỉnh thị của VKS địa phương, giải quyết tốt các báo cáo đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đặc biệt, đã tổng hợp xây dựng báo cáo rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác giải quyết án hành chính trong 03 năm (từ 01/6/2015 đến 31/5/2018), chỉ ra các dạng vi phạm phổ biến của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, của cơ quan tiến hành tố tụng. Tổ chức thành công Hội nghị rút kinh nghiệm về án hành chính có sự tham dự của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, VKSND cấp tỉnh trong khu vực. Đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ đối với 04 đơn vị VKS cấp tỉnh và một số VKS cấp huyện.

Chỉ đạo sát sao công tác tham mưu tổng hợp, thống kê, công nghệ thông tin

Đảm bảo chế độ báo cáo, thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác theo đúng quy chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý án, quản lý đơn; gửi, duyệt những văn bản hành chính không phải là văn bản có mức độ mật…

Chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể

Đảng ủy VC1 làm tốt công tác chính trị tư tưởng, phát huy vai trò đảng viên, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của các cấp ủy cấp trên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho cán bộ công chức, người lao động, đảm bảo đúng chế độ, chính sách

      Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thanh tra, kiểm tra, tài chính, hậu cần thi đua, khen thưởng

Chủ động sắp xếp, phân công cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện cụ thể của đơn vị; tổ chức tốt đợt thi tuyển công chức đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Đã sửa đổi Quy định về định mức công việc cho sát hơn với thực tế, lấy đó là cơ sở để đánh giá kết quả thi đua. Đã đăng ký và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Ngành phát động; tổ chức 01 đợt thi đua nước rút ngắn hạn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2018. Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, của Ngành, Quy chế chi tiêu nội bộ về tài chính, kế toán, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí…

Với những thành tích trên, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội được công nhận là Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, được tặng Cờ thi đua của Chính Phủ. Văn Phòng VC1 cũng được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 02 đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành”; 20 đồng chí là “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”… Đảng bộ, Công đoàn VC1 cũng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Lê Minh Trí- Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Kiểm Sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thái Hưng 

(Trích nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018 của VKSND cấp cao tại Hà Nội)

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: