Thi đua khen thưởng

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”

(4/7/2019) | 0

Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương phát động, ngày 05/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản số: 2406/VKSTC-V16 phát động trong toàn Ngành phong trào thi đua có tên gọi: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Việc khen thưởng Phong trào thi đua này gắn với khen thưởng phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” hàng năm.

Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xin đăng tải toàn văn để giới thiệu với bạn đọc Văn bản phát động thi đua nêu trên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tin Đình Đức

Tin liên quan:

Trang: 1/1
Chuyển đến: