QUY CHẾ, QUY ĐỊNH

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử VKSND cấp cao tại Hà Nội
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử VKSND cấp cao tại Hà Nội
Quy chế này quy định về chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (viết tắt là Website Viện cấp cao 1); quy định về nội dung thông tin, chế độ thông tin, bảo mật và cơ chế phối hpj trong quản lý, tiếp nhận, cung cấp, biên tập, cập nhật thông tin lên Website...
6/5/2019 | 0 | 0
Trang: 1/1
Chuyển đến: