Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 16/3/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành Kế hoạch số 44/KH-VKSTC về việc tổ chức kỳ thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Trang Thông tin điện tử VKSND cấp cao tại Hà Nội xin đăng tải để giới thiệu cùng bạn đọc.      

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương phát động, ngày 05/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản số: 2406/VKSTC-V16 phát động trong toàn Ngành phong trào thi đua có tên gọi: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.