Tin hoạt động ngành kiểm sát

Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

(14/6/2019) | 0

Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức học tập, quán triệt

và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

 

Ngày 13/6/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến và toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới 06 điểm cầu trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII tại hội nghị

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy,

Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Sau hai ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn về các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (báo cáo chính trị, báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị Trung ương 10 thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đề cương báo cáo chính trị đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Trung ương thống nhất nhận định, mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế như: Kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 06 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Về nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra các bài học kinh nghiệm: Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, định hướng về Đại hội đảng bộ các cấp; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí yêu cầu toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 10, quán triệt, triển khai ở chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trường Giang -  Thái Hưng ST- nguồn vksndtc.gov.vn

 

                                                                                                                                                              

Tin liên quan:

Trang: 1/2
Chuyển đến: