Tin hoạt động Viện cấp cao

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(23/6/2020) | 0

Thực hiện Kế hoạch số 555-KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 12-ĐU/VC1 ngày 13/01/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1) về tổ chức Đại hội Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, ngày 22/6/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2025.

            

    Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tham dự Đại hội có một số đồng chí Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ VC1. Chủ đề của Đại hội được xác định là: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

            Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, Đại hội Đảng bộ VC1 đã tiến hành các nội dung Chương trình Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ; đã tiến hành thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trên tất cả các lĩnh vực công tác, như:

            Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng bộ VC1 xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ VC1 luôn chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ. Trong đó, thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ.

            Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đảng ủy đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo Viện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm bám sát các yêu cầu trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Phối hợp cùng lãnh đạo VC1 thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết án, giải quyết đơn, kiểm sát bản án... Các chỉ tiêu công tác của đơn vị hàng năm đều đạt hoặc vượt yêu cầu của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành. Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với Viện kiểm sát cấp dưới trong khu vực theo phạm vi thẩm quyền. Đồng thời, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích kinh phí và các trang bị, phương tiện phục vụ công tác.

          Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được quan tâm chú trọng, thường xuyên đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình được đảm bảo; chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng cao. Đơn vị cũng đã làm tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.

            Ngoài ra, Đảng bộ đã làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, phát huy và giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào của cơ quan.

Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VC1 trình bày

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã đánh giá, thảo luận những ưu điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với phương hướng, mục tiêu chung là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng bộ VC1 nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ghi nhận và biểu dương thành tích, kết quả mà Đảng bộ VC1 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khác phục. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. 


Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

        Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí, tăng 02 đồng chí so với Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, đồng chí Phạm Thị Minh Yến phát biểu cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội và xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng cùng toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xứng đáng với sự tín nhiệm, ủy thác của Đại hội.


Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội khóa I,

nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

        Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

        Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra./.

 

                  Bài: Phạm Minh Huấn

                  Ảnh: Nông Quốc Đạt


Tin liên quan:

Trang: 1/5
Chuyển đến: