Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại”

19/9/2019 | 0 | 0
Thông qua kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án “Khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại” giữa Nguyên đơn là 15 hộ xã viên Hợp tác xã nông nghiệp HP, với Bị đơn là UBND tỉnh QN, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo số 34/TB-VC1-HC ngày 05/9/2019, rút kinh nghiệm về vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm trong giải quyết vụ án. Xin nêu ra để bạn đọc cùng tham khảo.

            Nội dung vụ án

Người khởi kiện- hộ ông Lam V.V cùng 14 hộ xã viên hợp tác xã (HTX) nông nghiệp HP, do ông Nguyễn Văn B đại diện trình bày: Năm 2010, UBND thành phố HL thu hồi đất của 15 hộ xã viên HTX nông nghiệp HP để thực hiện Dự án xây dựng Chợ và Trung tâm trưng bày giới thiệu bán vật liệu xây dựng, thiết bị nội ngoại thất của Công ty cổ phần M.A tại phường HP, thành phố HL, tỉnh QN. Ngày 16/7/2010, UBND thành phố HL ban hành quyết định số 1064/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở trung bình, hạn mức đất ở trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án nêu trên. Theo đó, giá đất ở trung bình là 495.000đ/m2 (trung bình cộng của 15 mức giá đất ở tại các vị trí khác nhau trên địa bàn phường HP); hạn mức đất ở trung bình là 206,7m2.

Không đồng ý với việc xác định giá đất ở theo quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND thành phố HL, 15 hộ xã viên đã làm đơn khiếu nại. Ngày 27/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố HL đã ban hành Quyết định số 1811/QĐ-UBND (giải quyết khiếu nại lần 1), nội dung: Không chấp nhận khiếu nại của 15 hộ xã viên. Việc áp dụng đơn giá đất ở trung bình của các giá đất ở trên địa bàn phường HP làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ cho các hộ xã viên là đúng quy định pháp luật.

Do các hộ xã viên tiếp tục khiếu nại, ngày 05/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh QN ban hành Quyết định số 4084/QĐ-UBND (giải quyết khiếu nại lần 2), nội dung: Không chấp nhận khiếu nại của 15 hộ xã viên; giữ nguyên Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND thành phố HL.

Không đồng ý với các quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên, 15 hộ xã viên đã làm đơn khởi kiện, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh QN tuyên hủy toàn bộ Quyết định 4084/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh QN và buộc Chủ tịch UBND tỉnh QN ban hành quyết định giải quyết khiếu nại chấp nhận yêu cầu khiếu nại của 15 hộ xã viên HTX nông nghiệp HP theo hướng: áp dụng giá đất ở trung bình tại khu vực thu hồi đất để bồi thường cho các hộ xã viên.

 Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2018/HC-ST ngày 03/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh QN đã quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của những người khởi kiện, hủy toàn bộ Quyết định 4084/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh QN về việc giải quyết khiếu nại của 15 hộ xã viên HTX nông nghiệp HP, do ông Nguyễn Văn B làm đại diện. Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh QN chỉ đạo UBND thành phố HL phải tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 15 hộ xã viên HTX nông nghiệp HP có đất nông nghiệp bị thu hồi theo hướng: áp dụng giá đất ở trung bình tại khu vực thu hồi đất để bồi thường cho các hộ xã viên theo đúng quy định của pháp luật.

Sau xét xử sơ thẩm, ngày 11/5/2018, Đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện (UBND tỉnh QN) kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm.

Bản án hành chính phúc thẩm số 140/2019/HC-PT ngày 09/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đã quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của Người đại diện cho Người bị kiện, hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2018/HC-ST ngày 03/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh QN, chuyển Hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh QN xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Về vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm

Một là, xác định sai, xác định thiếu người tham gia tố tụng:

Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng, những người khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh QN tuyên hủy toàn bộ Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh QN về giải quyết khiếu nại. Xét thấy: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại và người trực tiếp ký ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 4084/QĐ-UBND là Chủ tịch UBND tỉnh QN. Vì vậy, Người bị kiện phải là Chủ tịch UBND tỉnh QN. Tòa án cấp sơ thẩm xác định UBND tỉnh QN là Người bị kiện là không đúng.

Quyết định 4084/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh QN (giải quyết khiếu nại lần 2) có nội dung đồng ý với Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND thành phố HL(giải quyết khiếu nại lần 1) đối với khiếu nại của 15 hộ xã viên HTX nông nghiệp HP. Khi giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Chủ tịch UBND thành phố HL vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xem xét quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 là xác định thiếu người tham gia tố tụng.

Hai là, không xem xét, xử lý các quyết định hành chính có liên quan:

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của những người khởi kiện, xử hủy Quyết định 4084/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh QN mà không xem xét đến các quyết định hành chính có liên quan, gồm: Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND thành phố HL (giải quyết khiếu nại lần 1); Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 16/11/2010, Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND thành phố HL về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 15 hộ xã viên và Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND thành phố HL về phê duyệt giá đất để tính hỗ trợ khi thu hồi đất. Như vậy là chưa giải quyết triệt để vụ án,vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật tố tụng hành chính. 

Ba là, Bản án sơ thẩm quyết định nội dung vượt quá thẩm quyền:

Ngoài tuyên hủy Quyết định 4084/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh QN, Bản án sơ thẩm còn có nội dung tuyên xử: Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh QN chỉ đạo UBND thành phố HL phải tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 15 hộ xã viên HTX nông nghiệp HP có đất nông nghiệp bị thu hồi theo hướng: áp dụng giá đất ở trung bình tại khu vực thu hồi đất để bồi thường cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung tuyên xử này vượt quá thẩm quyền của Hội đồng xét xử, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính. Theo đó, trong trường hợp tuyên hủy quyết định hành chính, Hội đồng xét xử chỉ có quyền buộc cơ quan Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật; được kiến nghị cách thức xử lý đối với quyết định hành chính bị hủy nhưng không được quyết định về nội dung của quyết định hành chính thay thế cho quyết định hành chính đã bị hủy.

                                                                   Tác giả: Nguyễn Thị Giang (Viện 3)

Thông báo khác:

Trang: 1/2
Chuyển đến: