“Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội “Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội

(BVPL) - Nhiều năm qua, Kiểm sát viên Nguyễn Thái Hưng đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện xuất sắc công tác tiếp công dân và xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nhiều đồng nghiệp gọi đùa anh là “Người gỡ nút thắt về đơn” của VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1).